V Podkarpackie Pokazy Lotnicze

V Podkarpackie Pokazy Lotnicze (photo by Jakub Baltyn)